Sõnaraamat

Veebiteenus erinevates internetisõnaraamatutes leiduva info kokku kogumiseks
Õigekeelsussõnaraamat:
EKI©
Seletav sõnaraamat:
EKI©
Wictionary:
Wictionary vabatahtlikud©
Murdesõnastik:
EKI©
Arvutisõnastik:
L.Liikane, M.Kesa©
Vallaste:
Heikki Vallaste©
Lukus:
©